Ancient Jomon DNA and the Specter of European Admixture in Amerindians

Ancient Jomon DNA and the Specter of European Admixture in Amerindians

Journal of Human Genetics, advance online publication, 09/01/2016; doi: 10.1038/jhg.2016.110 A Partial Nuclear Genome of the Jomons Who Lived 3000 Years Ago in Fukushima, Japan Kanzawa-Kiriyama,Hideaki, Kirill Kryukov, Timothy A Jinam, Kazuyoshi Hosomichi, Aiko Saso, Gen Suwa, Shintaroh Ueda, Minoru Yoneda, Atsushi Tajima, Ken-ichi Shinoda, Ituro Inoue, and Naruya Saitou The Jomon period…